• Đầu nối

easymotion › Xylanh A › Đầu nối

Đầu nối xylanh A

 

Đầu nối thanh piston: 

 

Ren cái:
Số thứ tự: AA

 • Ren cái để sửa chữa thanh piston
 • Ren M10 x 15
 • ELK = 0 mm
 

K Anschluss AA

 

 

Lỗ lắp:
Số thứ tự: AB

 • Gắn lỗ để cố định các thanh piston
 • Ø lỗ lắp: 8mm
 • ELK = 20 mm
 

K Anschluss AB

 

 

Ren:
Số thứ tự: AC

 • Ren để sửa chữa thanh piston
 • Ren: M10 x 15
 • ELK = 0 mm
 

K Anschluss AC

 

 

 

Ren cái

Lỗ lắp

Ren

Số thự tự

AA

AB

AC

Chiều dài đầu nối(ELK)

0mm

20mm

0mm

 

Đầu nối xy lanh:

 

Lỗ lắp:
Số thứ tự: AW

 • Lỗ để sửa chữa các xi lanh
 • Ø lỗ lắp: 8 mm
 • nối góc cho ống
 • ELK = 25 mm
 

K Anschluss AW

 

Đinh tán:

Số thứ tự: AX

 • Đinh tán để sửa chữa các xi lanh
 • Đầu nối cho ống nối thẳng
 • ELK = 15 mm
 

K Anschluss AX

 

Đinh tán:
Số thứ tự: AY

 • Đinh tán để sửa chữa các xi lanh
 • Kết nối cho ống nối góc
 • ELK = 15 mm
 

K Anschluss AY

 

Đĩa:
Số thứ tự: AZ

 • đĩa để sửa chữa xi lanh (ví dụ như trên các bảng trên)
 • đường kính 60mm
 • nối góc cho ống
 • ELK = 15 mm
 

K Anschluss AZ

 

 

 

Lỗ lắp

Đinh tán

Đĩa

Số thứ tự

AW

AX hoặc AY

AZ

Chiều dài đầu nối (ELZ)

25mm

15mm

15mm

 

CTY TNHH TM&DV KỸ THUẬT HOÀNG LIÊN