Lò xo khí › Đầu nối › Threads - Xylanh

  Threads - Xylanh
Mẫu M2 L2 d2 Phù hợp cho lò xo khí Phù hợp cho lò xo khí khóa được Phù hợp cho lò xo khí kéo
U0 M4 4,0 12,0 x    
V0 M5 5,0 15,0 x    
L0 M8 13,0 19,0-28,0 x x x
M0 M10 13,0 22,0-40,0 x x x
A0 M6 8,0/12,0 19,0-22,0 x    
N0 M8 8,0 19,0-28,0 x x  
S0 M10 5,0 22,0 x    
Y0 M6 6,0 15,0 x    
Z0 MF 14x1,5 15,0 40,0 x   x
gewinde-zgewinde-z tz
CTY TNHH TM&DV KỸ THUẬT HOÀNG LIÊN