Lò xo khí › Đầu nối › Threads - Thanh piston

  Threads - Thanh piston
Mẫu M1 L1 d1 Phù hơp cho lò xo khí Phù hợp cho lò xo khí khóa được Phù hợp cho lò xo khí kéo
U0 M4 4,0 4,0 x    
V0 M5 5,0 6,0 x    
B0 M8 9,0 8,0 x   x
H0 M8 9,0 10,0 x    
D0 M10 9,0 10,0-14,0 x   x
R0 M6 10,0 8,0 x    
A0 M6 8,0 8,0 x    
J0 M8 12,0 8,0-10,0 x    
P0 M8 15,0 8,0-10,0 x    
C0 M8 20,0 8,0-10,0 x    
T0 M10 10,0 10,0 x    
E0 M10 15,0 10,0-14,0 x    
F0 M10 20,0 10,0 x    
G0 M12 12,0 12,0 x    
Y0 M6 6,0 6,0 x    
Z0 MF 14x1,5 15,0 20,0 x   x
K0 MF 10x1 18,0 10,0-14,0   x  
O0 MF 14x1,5 20,0 14,0-20,0   x  
W0 MF 8x1 16,0 8,0   x  
gewinde-kgewinde-k tz

 

CTY TNHH TM&DV KỸ THUẬT HOÀNG LIÊN