• Chi tiết

Bộ giảm chấn › Bộ giảm xóc điều chỉnh được › Chi tiết

Adjustable MC-dampers

 

V1

A1

P

B

3

200

660 

001*

550N

 

 

 phần kết nối thanh piston

phần kết nối xylanh

 mẫu

giảm chấn

kích thước
Øx/Øy mm

hành trình
mm

độ dài gia tăng tối thiểu

EL2** mm

luỹ tiến
ca. %

Index
No.
(xem ở dưới)

lực mở rộng
F (N)

lực giảm chấn theo hướng kéo

lực giảm chấn theo hướng đẩy

V1

xem các phần kết nối

B

B 
= cả hai hướng

A 
= hướng đẩy ra

E 
= hướng đẩy vào

2= 10/22

 

3= 10/28

10-500

 

10-500

hành trình x 2 +129

hành trình x 2 +133

 

 

-

 

-

30-5000

 

30-5000

30-5000

 

30-5000

K

B 
= cả hai hướng

A 
= hướng đẩy ra

E 
= hướng đẩy vào

2= 10/22

 

 

 

3= 10/28

10-500

 

 

 

10-500

hành trình x 2,88 +116
hành trình x 2,64 +116
hành trình x 2,32 +116

 

hành trình x 2,55 +123

hành trình x 2,39 +123

hành trình x 2,20 +123

35
50
100

 

35
50
100

 

50-1300

 

 

 

50-1300

30-5000

 

 

 

30-5000

30N tới 3,6*F1

 

 

 

30N tới 3,6*F1

P

B 
= cả hai hướng

A 
=hướng đẩy ra

E 
=hướng đẩy vào

2= 10/22

 

 

 

3= 10/28

30-300

 

 

 

30-300

hành trình x 3,46 +126
hành trình x 3,15 +126
hành trình x 2,76 +126

 

hành trình x 2,81 +130

hành trình x 2,63 +130

hành trình x 2,42 +130

35
50
100

 

35
50
100

 

50-1300

 

 

 

50-1300

30N to 2,6*F1

 

 

 

30N to 4,8*F1

30-5000

 

 

 

30-5000

X

B 
= cả hai hướng

A 
= hướng đẩy ra

E 
= hướng đẩy vào

2= 10/22

 

3= 10/28

10-250

 

10-250

hành trình x 3,00 +128

hành trình x 3,00 +132

 

 

-

 

-

30-5000

 

30-5000

30-5000

 

30-5000

 

B = với chuyển động từ do, gần như chứa hoàn toàn dầu, không có lực mở rộng

K= lực mở rộng tối thiểu 50N, không có vận động tự do – lực khóa trong hướng đẩy được phóng đại
P= lực mở rộng tối thiểu 50N, không có vận động tự do – lực khóa trong hướng kéo được phóng đại

X= không có chuyển động tự do do lực mở rộng

 

 

*Index Number

Index No.

Với Index No. - Chỉ cần thiết cho các đơn đặt hàng lặp lại - chúng ta có thể tái tạo chính xác như các lò xo khí đã được sản xuất. Bạn sẽ nhận được các Index No. với xác nhận đặt hàng / hóa đơn.

 

 

CTY TNHH TM&DV KỸ THUẬT HOÀNG LIÊN